Kerkenraad

Kerkenraad
Het is niet mogelijk jezelf als kerkenraadslid aan te melden. De gemeente draagt geschikte mensen voor. Na verkiezingen worden zij bevestigd in het ambt, dat wil zeggen: hun kerkelijke functie.

Predikant
In december 2011 is dominee Zweitse van Hijum aan de slag gegaan in de Noordhavenkerk. Als predikant heb je een veelzijdige baan. Dominee van Hijum gaat voor in de kerkdiensten, hij schrijft daarvoor preken en zorgt voor een goede liturgie eromheen. Daarnaast is hij pastoraal, herderlijk aan het werk in de gemeente. Verder zorgt hij voor toerusting en onderwijs van gemeenteleden, jong en oud. En hij is samen met de kerkenraad verantwoordelijk voor het bestuurlijk leiden van de gemeente. Ook heeft onze dominee een taak in het kerkverband. Dominee van Hijum staat in een lange rij van predikanten die in het verleden verbonden zijn geweest aan onze gemeente.

Ouderlingen en diakenen
In afhankelijkheid van Jezus Christus zijn ouderlingen en diakenen aan het werk in de gemeente. Zij hebben zich niet zelf naar voren geschoven, maar zijn door de gemeente gekozen om dit werk te doen. Zij willen niet hun eigen zin doordrukken, maar hebben het goede voor met Christus’ gemeente. Ouderlingen zijn vooral verantwoordelijk voor het geloofsleven van de gemeente. Jaarlijks gaan zij bij alle gemeenteleden op bezoek om over God te praten. Diakenen zijn vooral verantwoordelijk voor de onderlinge hulp. In de gemeente wordt omgezien naar mensen die bijvoorbeeld ziek of eenzaam zijn. De diakenen zamelen gaven in en delen uit. Dit kan financieel zijn. Maar denk ook aan bijvoorbeeld het maken van bezoekroosters of het bieden van praktische hulp.